شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی در بیمارستان های ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت تاثیر نارسایی مزمن کلیه بر جنبه های مختلف زندگی بیماران، هدف تحقیق، تعیین عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی بود.

روش پژوهش

پژوهش به روش آمیخته انجام، نمونه ها در مرحله کیفی بصورت هدفمند و شامل 24 نفر از خبرگان بخش های همودیالیز از 6 استان کشور بودند. در مرحله کمی، 150 نفر از شاغلان بخش همودیالیز مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در گام اول، کتابخانه ای و در گام دوم پرسشنامه ای بود. پرسشنامه ای محقق ساخته با 6 مولفه طراحی، روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نیکویی برازش مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 21 و تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزار لیزرل صورت گرفت.

یافته ها

شش عامل موثر بر کیفیت خدمات همودیالیز شناسایی شد که براساس ضریب اهمیت عبارت بودند از نیروی انسانی (0/866)، مدیریت (0/784)، فناوری اطلاعات (0/749)، تجهیزات (0/731)، امکانات و تسهیلات (0/683) و فضای فیزیکی (0/628). مجموعه شاخص های برازش نیز نشان داد که عوامل موثر برازش مناسبی را داشته و می توان از عوامل فوق به عنوان عوامل موثر بر کیفیت خدمات بخش همودیالیز در ایران نام برد.

نتیجه گیری

با توجه به پایین بودن کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بایستی راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش کیفیت زندگی بیماران با استفاده از نتایج حاصله؛ اخذ گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039538 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.