ساختار تاکسونومیک، پراکنش مکانی و روند تغییرات زمانی جمعیت اپندیکولارین ها در آبهای ساحلی شمال بوشهر - خلیج فارس

پیام:
چکیده:

اپندیکولارین ها از مهمترین گروه های جمعیت زئوپلانکتونی در دریاها و اقیانوسهای جهان بشمار می روند و بخش قابل توجهی از تولیدات و غذای مصرف کنندگان  ثانویه را تشکیل می دهند. لذا،  هدف از اجرای این تحقیق شناسایی و معرفی اپندیکولارین های آبهای خلیج فارس با تاکید بر الگوی پراکنش زمانی و مکانی در محدوده آبهای ساحلی شمال بوشهر قرار داده شد. اپندیکولارین ها در روزهای میانی و پایانی هر فصل، از اواسط تابستان 1396 لغایت بهار 1397  در خور فراکه، سه نقطه از محدوده مصب شیف، ایستگاه دریایی و مصب لشکری جمح آوری و در کلیه زمانهای نمونه برداری، عمق محل نمونه برداری، عمق شفافیت و پارامترهای فیزیکی درجه حرارت، pH، و شوری اندازه گیری شد. در نهایت در منطقه چهار گونه اپندیکولارین ، Oikopleura dioica      Oikopleura longicauda, و  Appendicularia sicula.  وsp  Fritillaria شناسایی گردید. بالاترین تراکم کل اپندیکولارین ها در ایستگاه دریا و اسفند ماه، با غالبیت  O. dioica  مشاهده شد. برای گونه های  O. dioica  ، فراوانی نسبی 80% گونه  O. longicauda, فراوانی نسبی 18/9درصد و گونه A. sicula،، فراوانی نسبی 1/06درصد محاسبه گردید. دو گونه غالب O. dioica و O. longicauda، الگوی پراکنش مکانی و رونذ تغییرات زمانی کاملا متفاوت نشان دادند . برای گونه  sp. Fritillaria فراوانی نسبی 0/04درصد محاسبه و لذا به عنوان گونه نادر در منطقه معرفی گردید. بر اساس آزمون dbRDA (distance based Redundancy Analysis) ، عمق شفافیت مهمترین پارامتر موثر بر پراکنش گونه O. longicauda، عمق زیستگاه و شوری مهمترین عوامل اثرگذار بر الگوی پراکنش O. dioica و درجه حرارت پارامتر مرتبط باتراکم  A. sicula در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039603 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!