تاثیر دما، pH، نمک، اسانس برگ نارنج و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته در کنترل باکتری Salmonella typhimurium در برگر کپور نقره ای

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف تاثیر دما، pH، نمک، اسانس نارنج (Citrus aurantium L.) و بسته بندی اتمسفر تغییر یافته (50 درصد دی اکسیدکربن، 45 درصد نیتروژن و 5 درصد اکسیژن) در کنترل باکتری Salmonella typhimurium در برگر کپور نقره ای در سال 97-1396 انجام شد. در این پژوهش pH در سطوح 5/5، 6 و 5/7، دما در سه سطح 4، 25 و 37 درجه سانتی گراد، نمک در سه سطح 0، 1/5 و 3 درصد و اسانس نارنج در سطوح 0، 0/025 و 0/05 درصد درنظر گرفته شد. روند رشد این گونه در برگر در pH 5/5، 6 و 5/7 در دماهای 4، 35 و 37 درجه سانتی گراد طی 12 روز نگهداری افزایش یافت. در pH 5/7 با نمک 1/5 درصد و 3 درصد و اسانس نارنج 0/025 درصد و 0/05 درصد در دماهای 4، 25 و 37 درجه سانتی گراد در روزهای ششم، هشتم، دهم و دوازدهم رشد باکتری S. typhimurium افزایش یافت. همچنین در pH 6 با نمک 5/1 درصد و اسانس نارنج 0/025 درصد در روزهای هشتم، دهم و دوازدهم در دمای 25 و 37 درجه سانتی گرد رشد این باکتری زیاد بود. در دمای 4 درجه سانتی گراد در pH 5/5 با نمک 5/1 درصد و اسانس نارنج 0/05 درصد، pH 5/5 و 6 با نمک 3 درصد و اسانس نارنج 0/05 درصد، pH 5/5 با نمک 3 درصد و اسانس نارنج 0/025 درصد در روزهای هشتم، دهم و دوازدهم عدم رشد باکتری S. typhimurium مشاهده گردید. اسانس گیاه نارنج در سطح 0/05 درصد در دمای 4 درجه سانتی گراد، نمک 3 درصد و pH 5/5  قدرت کنترل رشد باکتری S. typhimurium را در برگر ماهی داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039616 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.