اثر غلظت های زیرکشنده آفت کش های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم های مختلف شب پره هندی Plodia interpunctella

پیام:
چکیده:

زنبور پارازیتویید Habrobraco nhebetor یکی از مهم ترین عوامل کنترل زیستی در کنترل آفات انباری بال پولک دار به ویژه شب پره هندی است. برای استفاده موفقیت آمیز از دشمن طبیعی در برنامه‌ های مهار زیستی آفات مطالعات واکنش تابعی اهمیت دارد. در این پژوهش اثرات دزهای زیرکشنده آفت کش ‌های دلتامترین و تری کلروفن بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید H. hebetor در شرایط کنترل شده (دمای 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت دمای 10 ± 65 درصد و 16: 8 نور:تاریکی) بررسی شد. تراکم‌ های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 از لارو، شفیره و حشره بالغ شب پره هندی به طور جداگانه استفاده شد. مراحل لاروی و شفیرگی از روش غوطه ‌ وری و برای مرحله حشره بالغ از روش تماسی با استفاده از قفس ‌های در معرض قراردهی استفاده شد. نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن به ترتیب به وسیله رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم‌ افزار SAS تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی زنبورهایی که در مراحل لاروی و شفیرگی تحت تاثیر هر دو آفتکش قرار گرفته بودند از نوع سوم اما مرحله حشره بالغ از نوع دوم به دست آمد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش دلتامترین برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ترتیب 008/0، 007/0، 009/0، 037/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 99/0، 8/1، 26/1 و 66/1 ساعت برآورد شد. قدرت جستجو تحت تاثیر آفتکش تری کلروفن برای تیمار شاهد و مراحل لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ترتیب 008/0، 007/0، 006/0 و 052/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 99/0، 25/1، 12/1 و 11/2 ساعت تعیین شد. نتایج به دست آمده در این آزمایش نشان داد غلظت ‌های زیرکشنده هر دو آفت کش تنها در مرحله حشره بالغ روی نوع پارامترهای واکنش تابعی زنبور اثر گذاشته و اختلاف معنی ‌داری نشان ‌می دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -141
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039633 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.