بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور

پیام:
چکیده:

موفقیت هر ماده خام مورد استفاده در تولید صنعتی و انبوه قارچ های بیمارگر حشرات وابسته به این است که تا چه حدی می ‌تواند اپتیمم غذایی مورد نیاز قارچ را تامین کند. استراتژی کنترل زیستی با استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات مانند B. bassiana و M. anisopliae می تواند مفید باشد اگر روش های عملی و اقتصادی برای تولید انبوه آن ها در دسترس باشد. در این پژوهش تاثیر مکمل های پروتئینی و مولتی ویتامین در کارایی تولید کلامیدوسپور این دو قارچ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مختلف مکمل پروتئین و مولتی ویتامین در محیط کشت مایع پایه برای افزایش کارایی چرخه تولید کلامیدوسپور قارچ های B. bassianaوM. anisopliae موثر هستند. میانگین صفات غلظت اسپور تولیدی، توانایی جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1 درصد دارند. بالاترین غلظت کلامیدوسپور، درصد جوانه زنی، وزن تر و وزن خشک قارچ های B. bassianaوM. anisopliae در شرایط مکمل عصاره مخمر ومولتی ویتامین با غلظت 6 میلی لیتر در لیتر بوده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2039634 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.