ارزیابی ریسک چند معیاره فازی براساس تکنیک ماتریس تصمیم: مطالعه موردی در یک صنعت فولاد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

صنایع فولادازجمله پرمخاطره ترین صنایع محسوب می شوند.امروزه ارزیابی خطرات به منظورکنترل آنها برای حفظ سلامت نیروی کارازاهمیت بالایی برخوردار است.روش ارزیابی ریسک ماتریس یک رویکردسیستماتیک کاربردی است که به طورگسترده درارزیابی ریسک سلامت وایمنی شغلی موررداستفاده قرارمی گیرد.دراین راستا،مطالعه حاضر باهدف ارزیابی ریسک های ایمنی وبهداشت شغلی دریکی ازصنایع فولاد انجام شد.

روش بررسی

درمطالعه حاضر،ازروش ارزیابی ریسک پیشنهادی برای انواع خطرات درهربخش ازکارخانه استفاده شده است.دراین روش،اندازه گیری مقدارریسک باارزیابی دوعامل ریسک یعنی احتمال خطروشدت خطردرهنگام وقوع صورت گرفته است.در این مطالعهپارامترهای احتمال و شدت خطرات دریک کارخانه تولید فولادبا استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دار شدند، سپس ترتیب اولویت خطرات مختلف با استفاده ازروش تاپسیس فازی تعیین گردیدند.

یافته ها

ارزیابی هامنجربه شناسایی66 نوع خطردر6 بخش شدکه این بخش ها عبارتنداز:خطرات انبار،خطرات کوره،خطرات سالن تولید،خطرات سالن تعمیرات،خطرات سالن بسته بندی،خطرات بخش کنترل کیفیت.طبق نتایج رتبه بندی درون بخشی ارزیابی ریسک،خطراتD4 ،F4،F7،PH3،PH7،MH7،P2 وQC7 خطراتی باریسک بالابه شمار رفتهو به بیشترین توجه نیاز دارند، درحالیکه D1،F16،PH13،MH10،P6 و QC5 دارای حداقل ریسک می باشند.

نتیجه گیری

در این پژوهش،بسته به سلسله مراتب کنترل خطر،ازاقدامات کنترل برای خطرات مستقردررتبه اول هر بخش پیشنهادشده است.نتایج به دست آمده این فرصت رابرای مدیران فراهم می کندتابتوانندبا استفاده ازارزیابی عملکردایمنی،بهترین تصمیم گیری را درارائه واجرای راهکارهاواقدامات پیشگیرانه داشته باشند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040217 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!