بهبود عملکرد ایمنی پرستاران با استفاده از رویکرد ارگونومی مشارکتی: مطالعه موردی در یکی از بیمارستان های وابسته به صنعت نفت ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارگونومی مشارکتی به مفهوم مشارکت فعال تمام اجزای یک سازمان در توسعه و اجرای دانش ارگونومی درجهت ارتقاء شرایط محیط کار و  ایمنی نیروی انسانی شاغل در سازمان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اجرای ارگونومی مشارکتی و آموزشی در عملکرد ایمنی پرستاران صورت گرفته است.

روش بررسی

مطالعه ی مداخله ای یک ماهه بر روی90 نفر از پرستاران بخش های درمانی در یکی از بیمارستان های بهداشت و درمان صنعت نفت خوزستان به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. افراد مورد مطالعه در سه گروه ارگونومی مشارکتی، آموزش وکنترل قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته عملکرد ایمنی (حیطه مشارکت ایمنی و حیطه پیروی از قوانین ایمنی) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیزکوواریانس و تی زوجی توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز گردید.

یافته ها

نمره عملکرد ایمنی پرستاران در دو حیطه مذکور در گروه های ارگونومی مشارکتی، آموزش وکنترل در قبل از مداخله اختلاف معنی داری نشان نداد (0/05<p). اما در بعد از مداخله اختلاف معنی داری نشان داد (p<0/001). گروه ارگونومی مشارکتی درحیطه مشارکت ایمنی با گروه کنترل و در حیطه رعایت قوانین ایمنی با گروه های آموزش و کنترل اختلاف معنی داری نشان داد (p<0/001).

نتیجه گیری

تحلیل نتایج آماری نشان داد نقش مشارکت پر رنگ تر از آموزش بوده است. درگروه ارگونومی مشارکتی نمره عملکرد ایمنی افراد در بعد ازمداخله  بهبود بیشتری داشته است. اجرای ارگونومی مشارکتی با همکاری مدیران ارشد سازمان می تواند گامی موثر جهت دستیابی بر تامین اهداف ارگونومی و اصول کاربردی آن باشد.
کلیدواژه ها: ارگونومی مشارکتی، آموزش، عملکرد ایمنی، پرستاران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040218 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!