بررسی تاثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهره وری و میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی

پیام:
چکیده:
مقدمه

آموزش اصول ارگونومی نیاز به صرف هزینه های مادی هم تراز با سایر مداخلات همچون تغییر رویه های کاری، استفاده از فناوری های جدید و بازطراحی محیط کاری ندارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مداوم ارگونومی بر بهره وری و میزان مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی صورت پذیرفت.

روش بررسی

در این پژوهش 51 نفر از کارکنان یکی از کارخانجات صنایع غذایی تهران در سال 97 با روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و اطلاعات دموگرافیک، مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی (با استفاده از روش QEC) و بهره وری (با استفاده از پرسش نامه ACHIEVE) ایشان جمع آوری گردید. این اطلاعات پس از یک دوره ی آموزشی سمعی و بصری چهارماهه ی ارگونومی مجددا جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تی زوجی، اثربخشی این دوره ی آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

نیمی از کارگران، در بدترین پوسچر کاری ممکن قرار داشتند؛ تعداد نفرات این گروه پیش و پس از آموزش تغییری نکرده بودند، همچنین دو سوم از نمونه های آماری نیز دارای امتیاز بهره وری متوسط بودند که آموزش در تعداد نفرات این گروه نیز تغییری ایجاد نکرده بود. با این وجود علی رغم نبود تغییر چشم گیر در دسته بندی های مواجهه با ریسک فاکتورهای ارگونومی و بهره وری، تغییرات امتیازات در درون این دو گروه معنادار بوده است، اما این معناداری به نحوی نبوده که سطوح این دو متغیرها را در نمونه های مورد مطالعه تغییر دهد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مداوم اصول ارگونومی در محیط کار می تواند باعث کاهش امتیاز کسب شده ی روش ارزیابی مواجهه سریع و همین طور افزایش بهره وری در محیط کار گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040219 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!