بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری های ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز

پیام:
چکیده:
مقدمه

صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک ترین صنایع می باشد. بنابراین جهت بهبود شرایط و انجام مداخلات پیشگیرانه، مدیران ارشد پروژه های ساختمانی نیاز به درک عوامل تاثیر گذار در عملکرد ایمنی دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری های ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز انجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه از نظر تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی - تحلیلی بوده و با روش «مطالعه موردی چندگانه» در 5 کارگاه ساختمانی بزرگ شهر تهران در سال 1397 انجام گرفته است. داده های مطالعه با استفاده از روش هایی نظیر مصاحبه ساختار یافته، بررسی مستندات ایمنی و پرسشنامه جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ویرایش 18 نرم افزار آماری SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان دهنده وجود همبستگی قوی منفی بین انواع سرمایه گذاری های ایمنی (کل سرمایه گذاری های ایمنی، سرمایه گذاری های پایه ایمنی و سرمایه گذاری های داوطلبانه ایمنی) و ضریب تکرار حادثه (AFR) (r = -0.936, P-value < 0.05) (شاخص گذشته نگر) بوده و همچنین بیانگر وجود همبستگی قوی مستقیم این متغیر با عملکرد ایمنی(r = 0.939, p-value < 0.05) (شاخص آینده نگر) می باشند. همچنین بین وضعیت تاهل و سن با عملکرد ایمنی رابطه معنی داری مشاهده شد (P-value <0/05).[r1]

نتیجه گیری

یافته های این مطالعه نشان داد افزایش در میزان سرمایه گذاری های ایمنی (کل سرمایه گذاری های ایمنی ، سرمایه گذاری پایه ایمنی و سرمایه گذاری داوطلبانه ایمنی) باعث بهبود عملکرد ایمنی می شود.


[r1]تکمیل چکیده مقاله)

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040220 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!