فرسودگی شغلی و عوامل موثر بر آن در دندانپزشکان استان سمنان

پیام:
چکیده:
مقدمه

فرسودگی شغلی یک پاسخ طولانی مدت به عوامل استرس زا در کار است که می تواند سبب کاهش کارآیی، اثربخشی و بهره وری فرد و سازمان شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان استان سمنان در سال 1393 بود.

روش بررسی

 در مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر، تمامی 86 نفر دندانپزشک شاغل در استان سمنان مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسش نامه   معتبر 22 سوالی فرسودگی شغلی مازلاخ که خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت فردی را مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی-تحلیلی، از طریق آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل گردید.

یافته ها

از میان شرکت کنندگان در مطالعه، 40/7% به میزان زیاد دچار خستگی هیجانی، 22/1% به میزان زیاد دچار مسخ شخصیت و 97/7% به میزان زیاد دارای کاهش کفایت فردی بودند. سن دندانپزشکان با مسخ شخصیت ارتباط معکوس(P=0/02)و با کفایت فردی ارتباط مستقیم داشت(P=0/002). خستگی هیجانی(P=0/002)و مسخ شخصیت (P=0/003)به طور معنی داری در زنان بیش تر از مردان بود. میزان ساعت کار دندانپزشکان در هفته ارتباط مستقیم و معنی داری با مسخ شخصیت داشت(P=0/085).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های مطالعه حاضر، نرخ فرسودگی شغلی در میان دندانپزشکان عمومی استان سمنان بالا بود.حدود نیمی از دندانپزشکان دارای خستگی هیجانی و بیش از 95 درصد دارای کاهش کفایت فردی بودند.بنابراین، اعمال راه کارهایی جهت کاهش بار شغلی، ساعات کاری و استرس های روزمره لازم می نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040221 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!