بررسی ارتباط استرس های شغلی با قابلیت کاری کارکنان و عملکرد بیمارستان تخت جمشید کرج

پیام:
چکیده:
مقدمه

علیرغم خسارت سنگینی که استرس های محیط کار می تواند بر سلامت جسمی-روانی افراد و نهایتا بهره وری سازمان ها داشته باشد، در داخل کشور به این موضوع توجه چندانی نشده است. هدف از این پژوهش،  بررسی نقش استرس در قابلیت کاری و وقوع حادثه بر عملکرد بیمارستان تخت جمشید کرج است.

روش بررسی

در این مطالعه استرس شغلی به عنوان متغیر مستقل، شاخص قابلیت کاری و حوادث شغلی به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد بیمارستان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان تخت جمشید با تعداد 636 کارمند بود که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها نیز از پرسشنامه های استاندارد شاخص توانایی انجام کار، استرس شغلی و عملکرد کارکنان آگی نیز استفاده شد.

یافته ها

میانگین کلی مولفه های استرس شغلی، قابلیت کاری و عملکرد بیمارستان به ترتیب 3.06، 22.2 و 3 حاصل شدند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که استرس شغلی بر قابلیت کار تاثیر منفی داشت (0.87- =2R)، قابلیت کار بر نرخ حوادث تاثیر منفی داشت (0.34- =2R)، استرس شغلی بر نرخ حوادث شغلی تاثیر معنی داری دارا بود (0.68 =2R) و نرخ حوادث شغلی نیز تاثیر منفی بر عملکرد بیمارستان داشته است (0.62- =2R).

نتیجه گیری

 در یک جمع بندی می توان اظهار داشت که اثر استرس های شغلی بر روی کاهش قابلیت کاری کارکنان و در نتیجه کاهش عملکرد بیمارستان چشمگیر بوده و کنترل استرس در محیط کار این بیمارستان می تواند در کاهش حوادث شغلی و بهبود عملکرد بیمارستان موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040222 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!