عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن

پیام:
چکیده:

تحقیق حاضر، تحت عنوان"عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن" با هدف پاسخگویی به این سوال که عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن کدام است؟  با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار تحقیق شامل پرسشنامه، در نمونه آماری تحقیق به شکل پیمایشی اجرا شد. برای رسیدن به اهداف پرسشنامه های تحقیق، تعداد 40 نفر شامل خبرگان، اساتید و کارشناسان، به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. درمجموع، پرسشنامه شامل 15 سوال براساس طیف پنج درجه ای تهیه و اجزای آن شامل اطلاعات فردی، گویه های سنجش و... است. یافته های حاصل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss و شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، ضمن بحث درخصوص تعریف، اهداف و ویژگی های جنگ، اهمیت، ساختار سیاسی و راهبرد دفاعی عربستان، موقعیت راهبردی، وضعیت سیاسی و جریان زیدیه، وقوع تحولات در یمن و تجاوز عربستان به کشور یمن به دلیل ناآرامی های یمن و عوامل موثر این جنگ، پرداخته شده است. در پایان تحقیق در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق تحت عنوان «عوامل موثر جنگ عربستان علیه یمن کدامند؟» به مهم ترین عوامل جنگ عربستان علیه یمن شامل: واکنش عربستان به تحولات داخلی یمن باتوجه به اهمیت جغرافیایی و موقعیت راهبردی یمن، نگرانی از تشکیل دولت شیعه در شمال یمن و تاثیر آن بر جمعیت قابل توجه شیعه عربستان، رقابت راهبردی عربستان با ایران و جلوگیری از نفوذ و دخالت ایران در یمن، استیصال عربستان در مقابل جبهه مقاومت و تبدیل گفتمان مقاومت به یک منزلت هژمونیک در سطح منطقه، پرداخته شده است.

کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040234 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!