طراحی و تبیین الگوی انگیزش مناسب یگانهای نظامی تیم محور

پیام:
چکیده:

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی انگیزش کارکنان متناسب با ماهیت یگانهای واکنش سریع، که تیم محور هستند انجام شده است. طرح پژوهش، کیفی، و راهبرد یا رویکرد پژوهش بر روش نظریه داده بنیاد مبتنی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش مصاحبه عمیق و بررسی متون و اسناد کتابخانه ای استفاده شده است. برای مصاحبه از بین جامعه آماری، که شامل فرماندهان ارشد، نخبگان و مسئولان نظامی و نخبگان علمی بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش انتخاب شدند. برای ثبت داده ها از یادداشت برداری به شیوه ای نیمه ساختار یافته استفاده شده است، تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها انجام گرفته و برای تحلیل کیفی و عمیق داده ها از مراحل غیرنظام مند داده بنیاد شامل شناسه گذاری باز، شناسه گذاری انتخابی و شناسه گذاری نظری استفاده شده است. نتایج حاکی از مقوله اصلی "تربیت رزمندگان پرشور و فعال" شامل دو گام اساسی معماری ذهن و روح و ایجاد محیط انگیزش ذاتی است و چهار مقوله مرتبط نیز، علی (ماموریت) و مداخله گر (عوامل فردی و درک تهدیدات محیطی) و بستر حاکم (پشتوانه فرهنگی) است. در نهایت نیز پیشنهاد شد نتایج و یافته های تحقیق در تحقیق کمی با رویکرد آزمایشی به عنوان طرح پژوهش سازمانی مورد سنجش قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040236 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!