بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

پیام:
چکیده:
هدف

در سال های اخیر، ارزیابی اختلالات صوت از روش های سنتی به رویکردهای جامع تری حرکت کرده که دربرگیرنده کیفیت زندگی می باشد. شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (Singing Voice Handicap Index: SVHI)، یکی از پرکاربرد ترین ابزارهای خود ارزیابی در زمینه اختلالات صوت خوانندگان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی امتیاز شاخص معلولیت صوت در خوانندگان دچار اختلال صوت به کمک نسخه فارسی شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن می باشد.

روش بررسی

این مطالعه یک مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی می باشد. در این مطالعه، 115 خواننده (48 خواننده مبتلا به اختلال صوت و 67 خواننده سالم) به روش نمونه گیری در دسترس شناسایی شده، در مطالعه شرکت نمودند و اطلاعات دموگرافیک آن ها ثبت شد. با تکمیل نسخه فارسی SVHIP و با کمک آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی شامل تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون، امتیاز کل و امتیاز هر یک از زیر مجموعه های شاخص SVHIP (حوزه عملکردی، جسمی و عاطفی)، محاسبه گردید.

یافته ها

میان امتیاز کل شاخص معلولیت صوت-آواز خواندن و نیز امتیاز زیر مجموعه های آن، در دو گروه خوانندگان سالم و خوانندگان دچار اختلال صوت تفاوت معناداری وجود دارد (0/05>p). همچنین میان هریک از زیر مجموعه های شاخص SVHIP با یکدیگر در هر گروه از شرکت کنندگان، همبستگی قوی وجود دارد (0/6<r<0/8).

نتیجه گیری

وجود اختلال صوت در خوانندگان بر کیفیت زندگی مرتبط با صوت آن ها تاثیرگذار بوده و منجر به ایجاد احساس معلولیت صوت در آن ها شده که آسیب بر تمام حوزه های جسمی، عملکردی و عاطفی را به دنبال داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040241 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!