شناسایی ژن های مولد بیوفیلم در سویه های کاندیدا آلبیکنس و ارزیابی نانوذره آهن بر بیان ژن als به روش Real Time-PCR

پیام:
چکیده:
هدف

تقریبا سه چهارم زنان در معرض واژینیت کاندیدیایی هستند. از جمله عوامل بیماری زا می توان به قدرت اتصال کاندیدا به بافت میزبان از طریق عواملی مانند مولکول های چسبنده و پروتئین هایی که این اتصال را تسریع می کنند اشاره نمود. هدف از انجام مطالعه حاضر؛ بررسی فراوانی ژن های مولد بیوفیلم در سویه های کاندیدا آلبیکنس جداشده از واژینوز (Vaginosis) و بررسی مقایسه ای بیان ژن als در سویه های تحت تیمار (Treatment) با نانوذره آهن در شرایط آزمایشگاهی به روش Real Time-PCR می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 100 نمونه کاندیدا که از نمونه های واژینوز زنان به دست آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. پس از شناسایی سویه های کاندیدا آلبیکنس با استفاده از تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی استاندارد، استخراج DNA ژنوم با استفاده از کیت شرکت سیناژن انجام گردید. به منظور ردیابی ژن های Als، Hwp1 و Hyr آزمون Multiplex-PCR انجام گردید. همچنین به منظور بررسی اثر نانوذره آهن بر بیان ژن ALS، RNA سویه های حاوی این ژن با استفاده از کیت Cinnapure استخراج گردید و پس از تبدیل به CDNA، آزمون Real-Time PCR انجام شد.

یافته ها

 نتایج آنالیز مولکولی نشان داد که از 60 ایزوله کاندیدا آلبیکنس 34 ایزوله (65/66%) واجد ژن hwp ، 46 ایزوله (76/66 %) واجد ژن Als و 33 ایزوله (55%) واجد ژن Hyr بودند. نتایج مربوط به منحنی ذوب ژن Als در سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنس و تیمار شده با نانو ذره آهن نشان داد که Peak اصلی برای این ژن در دمای 85/34 درجه سلسیوس رخ می دهد.

نتیجه گیری

بیان ژن Als در ایزوله های تحت مطالعه تیمار شده نسبت به ایزوله های تیمار نشده پایین تر بدست آمد که نشان دهنده نقش مثبت تیمار نانوذره آهن در کاهش بیان ژنAls  در ایزوله ها می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040243 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!