بررسی تکرارپذیری و توافق مقادیر انحنای قدامی قرنیه اندازه گیری شده با استفاده از دستگاه ارب اسکن و Eyesys در چشم های مبتلا به کراتوکونوس

پیام:
چکیده:
هدف

انحنای قدامی قرنیه نقش مهمی در تشخیص و درمان کراتوکونوس دارد. هدف مطالعه ی حاضر تعیین تکرارپذیری انحنای قدامی 5 حلقه قرنیه (5-1 میلی متری از مرکز قرنیه) در بیماران کراتوکونوس با هریک از دستگاه های ارب اسکن و Eyesys و تعیین میزان توافق مقادیر انحنایی بین دو دستگاه می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه ، انحناهای قدامی 5 حلقه ی قرنیه با ارب اسکن و Eyesys در 48 چشم راست از 48 بیمار مبتلا به کراتوکونوس اندازه گیری شد. درجه ی شدت کراتوکونوس بیماران بر اساس مقدار کراتومتری ماکزیمم شامل خفیف (دیوپتر50≥)، متوسط (دیوپتر 55-50) و شدید (دیوپتر 55≤) تقسیم بندی شد. برای نشان دادن توافق بین دستگاه ها و تکرار پذیری هر دستگاه از (Intraclass Correlation Coefficient; ICC) و آنالیز واریانس داده های تکراری و نمودار Bland-Altman استفاده شد.

یافته ها

در این مطالعه، تکرارپذیری بالایی برای مقادیر هر دستگاه در همه ی حلقه های قرنیه نشان داده شد (برای ارب اسکن حداقل 95/0 و برای Eyesys حداقل 0/99 ،p<0/0001). براساس آنالیز واریانس داده های تکراری، اختلاف معناداری بین مقادیر تکرار شده ی هر دستگاه در همه ی حلقه های قرنیه وجود نداشت. همبستگی بالایی بین مقادیر ارب اسکن با مقادیر Eyesys در همه ی حلقه های قرنیه نشان داد (r≥0.84, p<0.0001). براساس آزمون تی زوجی بین مقادیر انحنایی Eyesys و ارب اسکن اختلاف معناداری وجود داشت (p<0/001).

نتیجه گیری

مطالعه ی حاضر نشان داد که مقادیر انحنایی قدامی بدست آمده با هر یک از دستگاه های ارب اسکن و Eyesys در همه ی حلقه های قرنیه تکرار پذیر بودند. مقادیر انحنای قدامی بدست آمده با Eyesys در 5 حلقه ی قرنیه استیپ تر از مقادیر بدست آمده با ارب اسکن بودند و دو دستگاه در اندازه گیری انحنای قدامی قرنیه در چشم های مبتلا به کراتوکونوس قابلیت جایگزینی با یکدیگر را نداشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
56 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040246 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!