بررسی تاثیر کاربرد سیستم آبیاری قطره ای در میزان تولید انگور یاقوتی و عوامل موثر بر پذیرش آن در شهرستان زابل

پیام:
چکیده:

محصول انگور یاقوتی از مهم‏ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی موثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه‏وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش‏نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی‎شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه‏ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره‏ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 24/14درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 4/35 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره‏ای در باغ‏های انگور باعث 28/5درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تاثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره‏برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تاثیر مثبت و معنی دار دارند.


[1]. Bisaliah Model

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -208
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040372 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!