مدل سازی میدان های جابجایی هم لرزه گسلی در محیط های الاستیک بر پایه مدل نابرجایی کروی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

این تحقیق بر روی مدل سازی تغییر شکل های هم لرزه در اثر حرکت گسل در محیط الاستیک می باشد و می توانیم با آن تغییر شکل های ایجادشده در گسل ها را به دست آوریم. در اینجا مدل سازی میدان جابجایی هم لرزه  بر اساس روش تحلیلی با دو مدل نابرجایی کروی و مدل نابرجایی نیم فضا صورت گرفته است. اختلاف میدان جابجایی حاصل از دو مدل کروی و نیم فضا که ناشی از کروی و مسطح در نظر گرفتن زمین در دو مدل می باشد، موردبررسی قرارگرفته است. بر اساس این مدل سازی، آنالیز حساسیت اختلاف دو مدل کروی و نیم فضا در برآورد میدان جابجایی نسبت به پارامترهای هندسی یک گسل شبیه سازی شده برای یک پروفیل طولی 100 کیلومتری موردبررسی قرارگرفته و میزان تاثیر پارامترهای گسل را در نتایج خروجی دسته بندی کرده ایم. با توجه به نتایج عددی حاصل از آنالیز حساسیت بیشترین تاثیر از پارامتر میزان لغزش و به دنبال آن پارامترهای عمق گسل، زاویه شیب و عرض و طول گسل دیده می شود. این نتایج به این معنی می باشد که هرچه میزان لغزش، عمق و عرض و طول گسل  بیشتر شود و یا زاویه شیب میانه داشته باشیم مدل کروی نتایج بهتری نسبت به مدل نیم فضا در برآورد میدان جابجایی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040467 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!