اثر تیمار سرما بر شاخص های کیفیت علوفه برگ گونه های Festuca arundinaceae Scherab و Dactylis glomerata L در مرحله رشد رویشی

پیام:
چکیده:

به منظور مدیریت اصولی مراتع، آگاهی از ترکیبات شیمیایی گیاهان مرتعی ضروری است. در این تحقیق اثر تیمار سرمای چهار درجه سانتی گراد بر مقادیر پروتئین خام (CP) و دیواره سلولی عاری از همی سلولز (ADF) دو گونه Festuca arundinaceae و Dactylis glomerata در مرحله رشد رویشی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق که در سال 1395 انجام شد، بذر گونه ها در گلدان کشت گردید. پس از رشد نهال ها (mm50) تعداد 10 تکرار از هر گونه به مدت دو هفته به دستگاه فیتوترون آزمایشگاه مرتع دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس برای اعمال تیمار سرما منتقل شدند. تعداد 10 تکرار نیز به عنوان سرماندیده (شاهد) در گلخانه ماندند. پس از دو هفته گلدان ها به شرایط عادی گلخانه بازگردانده شدند. هنگامی که گونه ها به حد مطلوب رشد رویشی رسیدند (mm500 (تعداد 7 تکرار از نمونه های برگ دو گونه برای اندازه گیری شاخص های مذکور به آزمایشگاه منتقل و سپس خشک شدند. نتایج نشان داد که پروتئین خام گونه ها، تحت تاثیر تیمار سرما افزایش پیدا کرد ولی مقدار دیواره سلولی عاری از همی سلولز کاهش یافت. مقدار پروتئین خام گونه F. arundinaceae در تیمار سرما،35/40درصد و در تیمار شاهد 31/71درصد بود. مقدار پروتئین خام گونه D. glomerata  در تیمار سرما، 58/29 درصد و در تیمار شاهد 28/10درصد بود و مقدار دیواره سلولی عاری از همی سلولز در این گونه نیز با کاهش همراه بود. نتایج این تحقیق می تواند تاثیر تیمار سرما را بر کیفیت علوفه گیاهان مورد مطالعه نشان داده و در ارائه برنامه بهتر مدیریت مرتع مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
368 -375
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040478 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!