کاربرد سنجش از دور به منظور ارزیابی تغییر اقلیم بر تولید و فنولوژی گیاهان (منطقه مورد مطالعه: استان تهران)

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر اطلاعات فنولوژیکی و تولید گیاهی به دست آمده از تصاویر سنجش از دور و میزان تاثیر پذیری آن از داده های اقلیمی در استان تهران را مورد بررسی قرار داده است. تغییرات طولانی مدت فصل رویش گیاهان در استان تهران از سال 2000 تا 2014 و منحنی های فنولوژیکی برای هر فصل رویش از داده های NDVI مودیس به دست آمد. برای تولید و استخراج پارامترهای فنولوژیکی از نرم افزار TIMESAT و برای تجزیه و تحلیل سری زمانی از مدلساز روند زمین در نرم افزار TerrSet استفاده شد. همچنین همبستگی منحنی فنولوژیکی با داده های سری زمانی دما و بارش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی نشان داد که در قسمت شمالی استان تهران شروع فصل رویش افزایش و طول فصل رویش گیاهان کاهش یافته است. به لحاظ شاخص های تولیدی گیاه نیز در قسمت شمالی، به ویژه در قسمت شمال شرق استان تغییرات معنی دار دامنه به واسطه افزایش ارزش حداکثر NDVI، باعث افزایش پارامتر های تولیدی گیاه شده است. این در حالی است که قسمت جنوبی، به ویژه در جنوب غربی منطقه کاهش در شروع فصل و افزایش در طول فصل رویش را نشان می دهد. نتایج نشان داد، در مناطقی که عوامل غیراقلیمی پوشش گیاهی را تغییر می دهند، رابطه معنی داری بین پوشش گیاهی و پارامتر های اقلیمی مثل بارش وجود ندارد. به هر میزان که به محیط انسانی با جمعیت و تنش بیشتر نزدیک می شویم، همبستگی پوشش گیاهی و بارش کمتر می شود. این مسئله نشان دهنده تاثیر عوامل انسانی در این تغییرات می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
450 -460
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040485 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!