بررسی تاثیر کاربرد برخی تیمارها بر خصوصیات رشد Medicago sativa L. در شرایط گلخانه

پیام:
چکیده:

یکی از مراحل حساس در اصلاح مراتع و ایجاد چراگاه های دست کاشت، استقرار اولیه گیاهان است. این تحقیق به منظور بررسی اثر نانوسیلیکات پتاسیم (NSP)[1] (با غلظت های 0، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر)، ریزموجودات مفید ([2]EM) (با غلظت یک و دو درصد)، سوپرجاذب (H[3]) (با غلظت های 0، 10 و 30 گرم در کیلوگرم) و کود دامی (FM[4]) (به مقدار 0 ، 100 و 200 گرم در کیلوگرم) بر خصوصیات رشد Medicago sativa در محیط گلخانه به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. برای این منظور، در پایان دوره رشد شاخص های ارتفاع گیاه، طول ریشه، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، حجم گیاه، سطح برگ، درصد استقرار، محتوی نسبی آب برگ، شاخص پایداری غشا، نشت الکترولیت، شاخص کلروفیل و سرعت فتوسنتز محاسبه شدند. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار سطح برگ در تیمار FM100 (51/40سانتی متر مربع)، درصد استقرار در تیمار H30 (95/5درصد)، وزن تر و خشک گیاه، حجم گیاه و طول ریشه در تیمار FM200 (به ترتیب 100/35گرم در گلدان، 23/26گرم در گلدان، 92/26سانتی مترمربع در گلدان و 20 سانتی متر) و ارتفاع گیاه در تیمار FM100 (82/7سانتی متر) مشاهده شد. همچینن، بیشترین مقدار ویژگی های فیزیولوژیکی یونجه شامل نشت الکترولیت در تیمار EM1 (63/44درصد)، پایداری غشاء در تیمار H30 (79/09درصد)، محتوی نسبی آب برگ در تیمار NSP500 (87/74درصد) و سرعت فتوسنتز در تیمارهای NSP500(30/13 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه) مشاهده شد. بنابراین می توان از تیمارهای مذکور در بهبود استقرار و رشد گیاه M. sativa در برنامه های اصلاح مراتع و استقرار مراتع دست کاشت استفاده نمود. [1]- Nano silica potassium[2]- Effective microorganisms[3] -Hydrogel[4] - Fertilizer manure

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
522 -536
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040490 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!