نوع شناسی چالش های تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر باهدف نوع شناسی چالش های تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه متخصصان موضوعی بودند که از میان 396 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 40 گویه ای بر اساس مصاحبه با نخبگان بود. پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 انجام گرفت. روایی محتوایی از طریق ضریبCVR  تائید شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش و تعمیم نتایج از روش تحلیل خوشه ای با ضابطه اطلاعات آکائیکه (AIC) به عنوان معیار ارزیابی خوشه بندی استفاده شد. نتایج نشان داد با سیزده مرحله چرخش سه خوشه (141 نفره)، (191 نفره) و (64 نفره) شامل 7 بعد عدم اجماع و انسجام سیاسی، فقدان مدیریت یکپارچه، هویت سیاسی، ضعف عملکرد سیاسی، نزاع سیاسی رقیب، عدم حمایت سیاسی و نگرش سیاسی متمایز شدند. گروه اول عوامل هویت سیاسی، گروه دوم ضعف عملکرد سیاسی و گروه سوم عدم حمایت سیاسی را مهم ترین مانع تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران دانستند. در گروه هویت طلبان مولفه تقویت مولفه های هویت غربی در سیاست گذاری، در گروه عملکرد طلبان، سیاست گذاری فرهنگی از بالا به پائین و در گروه حمایت طلبان تمایل به مقاومت از طریق مناسک در بین جامعه مهم ترین مانع در تحقق اهداف سیاست گذاری فرهنگی معرفی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040529 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!