بررسی ارتباط جامعه شناختی هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی

پیام:
چکیده:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با افزایش امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی در شهروندان منطقه 7 شهرداری اصفهان بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال منطقه 7 شهرداری اصفهان به تعداد 165205 نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مشارکت فرهنگی یونسکو (2006) و پرسش نامه استاندارد هویت فرهنگی راسک (2009) و پرسش نامه های استاندارد امنیت اجتماعی مقصودی نیا و همکاران (1395) و پرسش نامه های استاندارد امنیت فرهنگی افضلی و همکاران (1395) بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای مشارکت فرهنگی، 933/0 و هویت فرهنگی، 951/0 و امنیت اجتماعی، 855/0 و امنیت فرهنگی، 823/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین هویت فرهنگی و مشارکت فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هویت فرهنگی (میراث فرهنگی، رسانه، آداب و رسوم، زبان، دین، هنجارها، باورها) و ابعاد مشارکت فرهنگی (صوتی و تصویری، کتاب و نشریات، میراث فرهنگی، زبان، هنرهای آئینی و نمایشی، فعالیت های ورزشی، فعالیت های مرتبط با سنت ها، هنرهای بصری و کتابخانه) با امنیت اجتماعی و امنیت فرهنگی رابطه معنا دار مثبت داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040531 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!