قانون گریزی و عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر آن مورد مطالعه: جوانان 29-18ساله شهر مریوان)

پیام:
چکیده:

در سالهای اخیر شیوع بزه و رفتارهای پرخطر میان جوانان، به مساله عمده اجتماعی تبدیل شده است، نتایج و یافته های حاصل از پیمایش ها و پژوهش های تجربی به قوت بر این مدعا، صحه می گذارد. این تحقیق با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی، فرهنگی موثر بر قانون گریزی جوانان 29- 18 سال شهر مریوان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش مطالعه، کمی و از نظر نوع در قلمرو تحقیق های کاربردی قرار می گیرد و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش جوانان 29- 18سال شهر مریوان و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 385 نفر محاسبه گردیده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای احساس عدالت توزیعی، کنترل اجتماعی، احساس اعتماد اجتماعی افراد، رضایت اجتماعی افراد و نگرش افراد نسبت به قانون با قانون گریزی افراد رابطه معکوس و معنی داری داشته اند. متغیرهای احساس آنومی اجتماعی افراد، داشتن دوستان قانون گریز، میزان قانون گریزی در بین اعضای خانواده و احساس محرومیت نسبی افراد با قانون گریزی آنها رابطه مستقیم و معنی داری داشته اند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره هم نشان داد که متغیرهای آنومی اجتماعی، کنترل اجتماعی، رضایت اجتماعی، نگرش نسبت به قانون و قانون گریزی اعضای خانواده تاثیر معنی داری بر قانون گریزی افراد داشته اند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040532 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!