تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

با توجه به آثار مفید مداخلات ورزشی و تغذیه‌ای در به تاخیر انداختن سالمندی و بهبود کیفیت زندگی، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس، مکمل‌سازی زردچوبه و ترکیب آنها بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی زنان میانسال دارای اضافه‌وزن انجام شد.

مواد و روش ها

در کارآزمایی بالینی حاضر 48 زن یائسه دارای اضافه‌وزن انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه کنترل، مکمل‌سازی زردچوبه، تمرین پیلاتس و ترکیب تمرین و مکمل قرار گرفتند. برنامه تمرینی طی 12 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه شامل 45 دقیقه با شدت 80-40 درصد ضربان قلب ذخیره انجام شد. قرارداد مکمل‌سازی شامل دریافت روزانه 2100 میلی‌گرم پودر زردچوبه بود. نمونه‌های خونی 48 ساعت قبل و بعد از پروتکل تحقیق جهت تعیین غلظت کلوتو سرمی اخذ شد. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های تی‌ زوجی، تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 ارزیابی شدند.

نتایج

12 هفته‌ تمرین پیلاتس با و بدون مکمل‌سازی زردچوبه باعث افزایش معنی‌دار غلظت کلوتو سرمی شد، اما مکمل‌سازی زردچوبه به تنهایی تاثیر معنی‌داری بر آن نداشت. نمره کلی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، سلامت بدنی، سلامت ذهنی و عملکرد اجتماعی زنان یائسه پس از تمرین پیلاتس با و بدون مکمل‌سازی به طور معنی‌داری بهبود یافت.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد تمرین پیلاتس با و بدون مکمل زردچوبه باعث بهبود معنی‌داری در غلظت کلوتو سرمی و کیفیت زندگی زنان یائسه می‌شود، در حالیکه مکمل‌سازی زردچوبه به تنهایی، باعث تقویت آثار ناشی از تمرین ورزشی نمی‌شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!