الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

پیام:
چکیده:
هدف

در سال های اخیر بخش بهداشت و درمان به سمت خلق سازمان های مردم نهاد رفته است. چرا که رویکردهای مشارکتی در این سازمان ها بیشتر است و جنبه های بهتری از خدمات را ارایه میدهند. بیمارستان ها و درمانگاه های خیریه یکی از بخش های سازمان های مردم نهاد هستند. این سازمان ها تحت تاثیر مدیریت های مشارکتی قرار دارند. این مشارکت به صور مختلفی صورت گرفته است که ضرورت بررسی یک پژوهش با عنوان الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت را ضروری می سازد.

روش

این مطالعه به صورت کیفی و از نوع دلفی است. جامعه مطالعه حاضر تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. برای اخذ نظر خبرگان و اجماع از تکنیک دلفی یک پرسشنامه با طبقه ها و زیر طبقه های  اولیه به معاونت اجتماعی دانشگاه های علوم پزشکی به روش الکترونیکی در سه نوبت برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شد که نهایتا تعداد 10 نفر در فرایند اجرای دلفی شرکت نمودند. نمونه تمام تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در این پژوهش مشارکت کردند،  در نمونه مورد مطالعه دانشگاه ها به تیپ 1، تیپ 2 و تیپ 3 تقسیم شدند و شامل 13 دانشگاه بودند که در این مطالعه مشارکت کرده اند. جهت کسب اطمینان از هم نظر بودن متخصصان پاسخ نامه های آنها مورد تجزیه وتحلیل همبستگی کندال قرار گرفت.
 

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد که عوامل موثر بر مشارکت خیرین در دانشگاه های علوم پزشکی کشور عبارت اند از: برگزاری جلسات در بازه زمانی آغازین سال تحصیلی دانشگاه ها، برگزاری جلسات بازه زمانی خاص و استفاده از منابع مالی خیرین در حوزه پژوهش. نتایج ضریب کندال نشان می دهد که با تکامل روند پاسخگویی از مرحله اول تا مرحله سوم توافق و نظرات جامعه به صورت قابل قبول دریافت و تحلیل شده است، به طوری که ضریب کندال در مرحله اول برابر با 61 درصد بود، با بهبود پرسشنامه در دور دوم ضریب کندال به 86 درصد رسید و در دور سوم اعتبار سنجی این رقم به 91 درصد افزایش یافت.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش عوامل موثر بر سازماندهی خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور عبارت اند از 1. بیمارستان های خیریه ای 2. تخت های فعال 3. تشکل های خیریه در شهرستان ها 4. رویکرد نوین ارتباط با دانشگاه و 5.اولویت های درمانی و پژوهشی در مشارکت خیرین در دانشگاه علوم پزشکی که یک  الگوی مدیریت مشارکتی مناسب را تبیین می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
164 -176
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.