مقایسه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی بر ماندگاری دانش و مهارت اداره پره اکلامپسی در دانشجویان مامایی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

پره اکلامپسی سندرم اختصاصی حاملگی و از علل شایع مرگ و میر مادران باردار می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه آموزش به روش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی بر ماندگاری دانش و مهارت اداره پره اکلامپسی در دانشجویان مامایی انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی که بر روی60 نفر از دانشجویان مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1395 انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی در دو گروه  آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی تقسیم شدند. مهارت اداره پره اکلامپسی دانشجویان در هر دو گروه، قبل و یک هفته بعد از مداخله با استفاده از آزمون بالینی ساختارمند عینی (شش ایستگاه) سنجیده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  و ازمون های اماری توصیفی، من ویتنی، فریدمن و ویلکاکسون صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین نمرات آگاهی اداره پره اکلامپسی در هر دو گروه مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی، یک هفته و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش آماری معنی داری داشت   (0/05>P).یک هفته بعد از مداخله نمرات مهارت اداره پره اکلامپسی در هر دوگروه آموزش مبتنی بر تفکر انتقادی و سنتی، نسبت به قبل از مداخله افزایش معنی داری یافت (0/05>P).

نتیجه گیری

آموزش مهارت های بالینی با رویکرد تقویت مهارت تفکر انتقادی باعث عملکرد بهتر دانشجویان مامایی در فرآیند مراقبت گردید و می توان از آن در  جهت ارتقا کیفیت مهارت های بالینی دانشجویان مامایی بهره برد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040762 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!