بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum)

پیام:
چکیده:

به منظور مطالعه بر همکنش اثر کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن و علف کش ریم سولفورون بر کنترل علف های هرز‏ و عملکرد غده سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، اجرا شد. فاکتور های آزمایش شامل کاربرد سطوح مختلف علف کش ریم سولفورون (صفر (شاهد)، 30، 40، 50 و 60 گرم ماده تجاری در هکتار) به صورت پس رویشی و کاربرد کود نیتروژن، از منبع اوره (صفر، 90، 180 و 270 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) بود. تراکم علف های هرز،‏ 30 روز پس از سمپاشی و وزن خشک و عملکرد غده سیب زمینی، در انتهای فصل رشد اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف علف کش ریم سولفورون و نیتروژن، تاثیر معنی دار بر تراکم و وزن خشک علف های هرز سلمه تره، خرفه، پنیرک، تاج خروس بدل و سوروف داشت. با افزایش مقدار کاربرد علف کش ریم سولفورون، تراکم و وزن خشک این علف های هرز، به طور معنی داری کاهش یافت. در شرایط بدون کنترل علف هرز، نیتروژن باعث افزایش تراکم و وزن خشک علف های هرز شد اما در شرایط کنترل علف های هرز، کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز را در پی داشت. مطلوب ترین تیمار از نظر کارایی کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد، کاربرد 50 و 60 گرم ماده تجاری علف کش ریم سولفورون در هکتار، به همراه مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. این تیمارها توانستند عملکرد غده سیب زمینی را به ترتیب، 35/9و 36/38تن در هکتار نسبت به شاهد 91 و 92 درصد افزایش دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040884 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!