تاثیر ریزگرد بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و جودره (Hordeum spontaneum [K. Koch] Thell.) در شرایط گلخانه

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ریزگرد بر رشد و نمو و خصوصیات فیزیولوژیک علف های هرز خردل وحشی و جودره، دو آزمایش گلخانه ای  بطور جداگانه و با فاصله زمانی حدود چهل روز و با تیمارهای یکسان، در سال های 1395 و1396، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا شد.  آزمایش بصورت فاکتوریل اسپلیت و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. ترکیب فاکتوریل دو گونه علف هرز (خردل وحشی و جودره) و سه میزان ریزگرد (صفر، 750 و 1500 میکروگرم بر متر مکعب) به عنوان عامل اصلی و چهار زمان برداشت (هشت برگی، شروع طویل شدن ساقه، شروع گلدهی و شروع بذردهی) به عنوان عامل فرعی آزمایش بودند. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل وزن تر، وزن خشک، فتوسنتز، تعرق و دمای برگ بودند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان ریزگرد، وزن کل تر و خشک، روند کاهشی نشان دادند به طوری که  تیمارهای 750 و 1500 میکروگرم ریزگرد بر متر مکعب در زمان شروع بذردهی، به ترتیب باعث کاهش  وزن خشک علف های هرز به میزان 17 و 33 درصد شدند. با افزایش میزان ریزگرد از صفر به 1500 میکروگرم بر متر مکعب، میزان فتوسنتز و تعرق نیز به حدود نصف کاهش یافت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040886 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!