پاسخ عملکرد ذرت (Zea mays L.) به سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم های مختلف علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله (Physalis divaricata L.)

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی اثر رقابت علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله (Physalis divaricata L.) بر عملکرد ذرت با کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن، آزمایشی در سال 1396، در ایستگاه های تحقیقاتی ماهیدشت کرمانشاه، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل سه سطح نیتروژن خالص (50، 100 و 150 درصد توصیه شده)، براساس آزمایش خاک و  تراکم علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله (صفر، هشت و 16 بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد دانه، به ترتیب 9929 و 6143 کیلوگرم در هکتار بود که به ترتیب به تیمار شاهد بدون علف هرز و کاربرد 150 درصد نیتروژن خالص توصیه شده در هکتار و تیمار تراکم 16 بوته عروسک پشت پرده در متر مربع و کاربرد 50 درصد نیتروژن خالص توصیه شده تعلق داشت. اثر تراکم های مختلف علف هرز و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، معنی دار بود. کاربرد 150 درصد نیتروژن خالص توصیه شده در هکتار، موجب ایجاد تفاوت معنی دار تعدادی از اجزای عملکرد ذرت، مانند کاهش 10/33و 13/54درصدی وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف بلال ذرت و خصوصیات علف هرز عروسک پشت پرده مانند کاهش 51/08و 19/55درصدی وزن خشک و ارتفاع آن شدند. در مجموع، نتایج آزمایش نشان داد، زمانی که علف هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع ذرت غالب بود، افزایش میزان کود نیتروزن مصرفی به 150 درصد مقدار توصیه شده براساس آزمایش خاک، موجب افزایش 17/02درصدی عملکرد ذرت شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040890 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!