ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر تغییر پذیری بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه های کاشان و خوروبیابانک)

پیام:
چکیده:

مدل های گردش عمومی، توسط آژانس های اقلیمی به منظور پیش بینی تغییرات اقلیمی آینده، به کار گرفته می شوند. خروجی مدل های گردش عمومی به عنوان رابط محلی، قدرت تفکیک فضائی بزرگتری از متغیرهای شبیه سازی شده دارند. در پژوهش حاضر، مدل ریزمقیاس نمائی آماری SDSM، به منظور تخمین تغییرپذیری بارش و دما در ایستگاه های سینوپتیک کاشان و خور و بیابانک در استان اصفهان براساس سناریوی تغییراقلیم ریزمقیاس شده از مدل HadCM3، مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور ابتدا تغییرات میانگین دما و بارش دوره پایه تحت سناریوی A2 مدل HadCM3، با استفاده از داده های بلند مدت روزانه ایستگاه های مذکور، بررسی گردید، سپس تخمین و پیش بینی دوره های آتی (2039-2010)، (2069-2040) و (2099-2070) صورت گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو ایستگاه، مقادیر دما و بارش شبیه سازی شده تطابق و سازگاری نزدیکی با مقادیر مشاهداتی داشتند، ولی عملکرد فرآیند ریزمقیاس نمایی در پیش بینی بارش در دوره های واسنجی و اعتبارسنجی، نسبت به پیش بینی دما پایین تر بود. نتایج نشان داد دمای میانگین در ایستگاه کاشان،  0/42،  1/08 و 2/16 درجه سانتی گراد در دوره های (2039-2010)، (2069-2040) و (2099-2070) میلادی نسبت به  دوره پایه (2001-1987)، افزایش می یابد. همچنین نتایج، کاهش دمای میانگین را در ماه های ژانویه، فوریه، مارس، سپتامبر و دسامبر و افزایش در سایر ماه ها را نشان داد. نتایج در ایستگاه خور و بیابانک نیز نشان داد که درجه حرارت به طور مداوم در منطقه، افزایش خواهد یافت. همچنین متوسط بارش سالانه، تحت سناریو A2 ، 38/1 میلی متر در طول دوره پیش بینی (2099-2070) در مقایسه با دوره مشاهداتی افزایش می یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040921 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!