بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی 30 سال گذشته

پیام:
چکیده:

بررسی روند تغییرات سرعت باد به عنوان یکی از پیچیده ترین شاخص های هواشناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است. به صورتی که ازنظر مقیاس های زمانی اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت و مکانی بر ویژگی های اقلیمی هر منطقه ای تاثیرگذار بوده است. در تحقیق حاضر، با استفاده از رویکرد آزمون های نا پارامتری من- کندال و پتیت جهت تحلیل روند سری های ماهانه و سالانه در 4 ایستگاه سینوپتیک حاشیه دریاچه ارومیه (ایستگاه های تبریز ، ارومیه با طول دوره آماری 50 سال ، مهاباد و سهند با طول دوره آماری 28 سال) موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های فوق بر اساس داده های سالانه نشان داده است که سرعت متوسط باد در تمام ایستگاه ها در سطح اطمینان 99 درصد دارای روند افزایشی است. همچنین، روند سرعت باد در ایستگاه های فوق در مقیاس ماهانه مثبت و افزایشی بوده است. بر اساس نتایج آزمون پتیت نیز روند تغییرات سالانه سرعت باد به صورت افزایشی بوده است. ولی سال آماری نقطه جهش تغییرات در میان ایستگاه های مذکور یکسان نیست. به طوری که این تغییرات در ایستگاه مهاباد در سال 2000 و در سایر ایستگاه ها سال 1995 رخ داده است. همچنین سرعت باد در ایستگاه مهاباد در فصل زمستان و در سایر ایستگاه ها در فصول بهار و تابستان افزایش داشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040925 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!