بررسی تغییرات الگوی حساسیت ضدمیکروبی و تعیین ژن‫های مقاومت آنتی‫بیوتیکی سویه‫های ویبریو کلرا O1 جدا شده از طغیان‫های 1394-1391 در ایران ارسالی به آزمایشگاه مرجع سلامت با استفاده از روش‫های فنوتیپی و مولکولی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا یک موضوع مهم در دنیا است. در این تحقیق با هدف بهبود نظام مراقبت بیماری وبا، الگوی مقاومت میکروبی و شیوع ژن‫های مقاومت در ایزوله های ویبریو کلرا O1 ارجاع شده به آزمایشگاه مرجع سلامت در طغیان‫های وبا در سال‫های 1391، 1392 و 1394 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار

مطالعه حاضر، مطالعه مقطعی- توصیفی است. حساسیت ضد میکروبی در 113 ایزوله ویبریو کلرا O1، برای 8 آنتی بیوتیک به روش MIC E-Test تعیین و سپس وجود ژن‫های مقاومت به تتراسیکلین (tetA, tetB, tetC) و تریمتوپریم-سولفامتوکسازول (sul2, dfrA1) به روش PCR تعیین گردید.

یافته ها

همه ایزوله ها به آمپی سیلین، تموسیلین، سیپروفلوکساسین و سفیکسیم حساسیت و 64 درصد آنها به اریترومایسین حساسیت بینابینی داشتند. مقاومت به نالیدیکسیک اسید، کوتریموکسازول و تتراسیکلین به ترتیب 90، 71 و 50 درصد و فراوانی سویه های MDR در سال‫های مختلف، متفاوت بود. فراوانی ژن‫های مقاومت (tetA, tetB, tetC, sul2 and dfrA1) به ترتیب 70، 34، 58، 66 و 70 درصد بود.
 

نتیجه گیری

با توجه به تغییر الگوی مقاومت ضد میکروبی ویبریو کلرا آزمایش تعیین حساسیت به عنوان قسمتی از برنامه مراقبت بیماری در شروع هر طغیان و پایش آن، برای سویه های در حال چرخش انجام شود. در این مطالعه بین حضور ژن dfrA1 و مقاومت فنوتیپی به تری متوپریم- سولفامتوکسازول ارتباط معناداری مشاهده گردید. تعیین حضور ژن‫های مقاومت برای مشخص نمودن اطلاعات اپیدمیولوژیک و نحوه انتقال ژن‫های مقاومت آنتی بیوتیکی لازم است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
172 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040949 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!