بررسی رابطه علیت بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت؛ مدل خود رگرسیون برداری پانل

پیام:
چکیده:
مقدمه

سلامت یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سرمایه انسانی، رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به اهمیت تاثیر مخارج عمومی سلامت عمومی بر سلامت افراد جامعه و همچنین افزایش سهم مخارج سلامت عمومی از تولید ناخالص داخلی، هدف این تحقیق بررسی رابطه علیت بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت در کشورهای با درآمد متوسط به بالا بود.

مواد و روش ها

مطالعه تحلیلی و علی حاضر در سطح بین المللی و برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا انجام شد. داده های از نوع سری زمانی سالانه و برای سال های 2017-1990 از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل خود رگرسیون برداری پانل و آزمون های موردنیاز در نرم افزار Eviews 10 صورت گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد یک رابطه علیت دوطرفه بین مخارج سلامت عمومی و وضعیت سلامت وجود دارد همچنین افزایش مخارج سلامت عمومی و خصوصی، درآمد ملی ناخالص و مخارج آموزش تاثیر مثبت بر افزایش امید به زندگی دارند.

نتیجه گیری

افزایش مخارج سلامت عمومی منجر به بهبود وضعیت سلامت و وضعیت سلامت بهتر منجر به کاهش مخارج سلامت عمومی می شود؛ بنابراین سرمایه گذاری دولت ها در بخش سلامت منجر به بهبود وضعیت سلامت خواهد شد ازاین رو اتخاذ سیاست هایی در راستای افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فناوری های بخش سلامت، افزایش خدمات همگانی سلامت، اعطای یارانه و بیمه های سلامت ملی می تواند در بهبود وضعیت سلامت جامعه موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
220 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040966 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!