ارتقای سلامت در جامعه از طریق آموزش سلامت اجتماعی در کتب درسی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامت عمومی در جامعه همپای سایر ابعاد روانی، معنوی و پزشکی نقش بارزی در توسعه پایدار جامعه ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های سلامت اجتماعی بر مبنای مدل کییز در کتاب های درسی دوره ابتدایی بوده است.

مواد و روش ها

روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا از نوع کمی می باشد. جامعه آماری نیز کتاب های درسی دوره ابتدایی و نمونه آماری کتاب های علوم تجربی پایه 6 بوده است. روایی محتوایی با استفاده از CVR برابر با 0.90 بدست آمد. جهت برآورد پایایی ازسه ارزیاب خواسته شد تا مولفه های پژوهش حاضر را بررسی نمایند که توافق در این رابطه وجود داشت و ضریب توافقی بدست آمده برابر با 0.80 بود.

یافته ها

یافته ها بیانگر آن بود که بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه شکوفایی اجتماعی با 67 فراوانی و کمترین میزان ضریب اهمیت مربوط به مولفه های انسجام، مشارکت و پذیرش اجتماعی بوده است که موردی مشاهده نگردید.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر نشان داد که به سلامت اجتماعی در کتاب های مورد بررسی چندان توجهی نشده است و نیاز است که از این منظر کتاب های درسی مورد بازبینی قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -243
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040968 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!