به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در ارزیابی ارتباط شایستگی های رهبری مدیران و کادر اجرایی با شاخص های عملکردی بیمارستان ها

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از این پژوهش به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی ارتباط شایستگی های رهبری مدیران و کادر اجرایی با عملکرد بیمارستان ها بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شایستگی رهبری مصلحی بود. شاخص های موردبررسی در این پرسشنامه شامل مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری، ارتباطات کاری، مهارت های رهبری، مهارت های حرفه ای، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران، توسعه فعالیت های تیمی است که  با مقیاس 5 گزینه ای سنجیده می شود. در مرحله بعد به بررسی سه شاخصه اساسی عملکرد بیمارستان ها شامل درصد اشغال تخت، نسبت گردش تخت و میانگین مدت یا اقامت بیمار پرداخته شد. داده های به دست آمده به روش آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون تحلیل شدند. 

یافته ها

ارتباط مثبت و معنی دار بین مولفه های شایستگی مدیران با شاخص های عملکردی بیمارستان های موردمطالعه دیده شد (0/01=P). میانگین امتیازات شایستگی های رهبری در مدیران بیمارستان شماره سه نسبت به دیگران در وضعیت بهتری قرار داشت.  همچنین بیمارستان شماره دو بیشترین وزن ازنظر برخورداری از شایستگی های رهبری (0/5649) و شاخص های عملکردی (0/5817) را کسب نمود.

نتیجه گیری

ارزیابی شایستگی رهبری در مدیران و کادر اجرایی و شاخص های عملکردی بیمارستان سبب دگرگونی ساختارهای بیمارستانی به ساختارها و سیستم های برتر، نوسازی و توانمندسازی نیروی انسانی، دگرگونی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
244 -252
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040969 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!