مطالعه اثر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام و شاخص استرس اکسیداتیو در بافت کبد موش های صحرایی مبتلا به دیابت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

استرس اکسیداتیو به عنوان یک عامل مهم در توسعه و پیشرفت دیابت و عوارض ناشی از آن در نظر گرفته شده است. شواهد نشان می دهد استرس اکسیداتیو ایجاد شده در دیابت می تواند توسط مکمل های آنتی اکسیدانی بهبود یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کوآنزیم Q10 بر شاخص استرس اکسیداتیو در موش های صحرایی دیابتی انجام شد. 

مواد و روش ها

30 موش صحرایی نر به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند: نرمال سالین، تیمار روغن کنجد (به عنوان حلال)، سالم تیمار باکوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلوگرم) ، دیابتی (میلی گرم بر کیلوگرم STZ: 55) و دیابتی تیمار با کوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلو گرم(. سطح مالون دی آلدئید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گروه های تیول و وضعیت اکسیدانی تام در بافت هموژنیزه کبد اندازه گیری و شاخص استرس اکسیداتیو محاسبه شد.
ملاحظات اخلاقی این مطالعه با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1397 به تصویب کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک رسیده است.

یافته ها

نتایج نشان داد سطح مالون دی آلدئید (0/022=P)، وضیعت اکسیدانی تام (0/03=P) و شاخص استرس اکسیداتیو (0/028=P) کبد در گروه دیابتی تحت درمان با کوآنزیم Q10 در مقایسه با رت های دیابتی به صورت معنی داری کاهش یافته است. تغییرات معناداری در سطح گروه های تیول (0/25=P) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (0/77=P) گروه دیابتی تحت درمان با کوآنزیم Q10 در مقایسه با رت های دیابتی مشاهده نشد.

نتیجه گیری

این یافته ها نشان می دهد مکمل کوآنزیم Q10 می تواند با کاهش وضعیت اکسیدانی تام، شاخص استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید، باعث کاهش استرس اکسیداتیو در کبد رت های دیابتی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
28 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040972 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!