بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی نانوامولسیون سنتزشده توسط اسانس گیاه شوید

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 از بین نانو داروهای تولید شده، نانوامولسیون یک ابزار مهم درعرصه فناوری نانو است که جهت کاربرد بالینی و درمانی طراحی شده است. از آنجا که اثربخشی درمانی سرطان از طریق توانایی دارو برای کاهش و ازبین بردن تومور ها بدون آسیب رساندن به بافت سالم اندازه گیری می شود، نانوامولسیون به عنوان حامل دارویی هدفمند در این زمینه می تواند مفید واقع شود. بنابراین در این پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطان نانوامولسیون تولید شده توسط اسانس گیاه شوید بررسی شده است.

مواد و روش ها

جهت سنجش ویژگی های آنتی اکسیدانی از آزمون های دی پی پی اچ (1،1- دیفنیل-2- پیکریل- هیدرازیل) و ای بی تی اس (2،2-آزینو بیس (3-اتیل بنزوتیازولین 6- سولفونیک اسید)) استفاده شد و جهت ارزیابی سمیت سلولی القا شده به سلول های سرطانی کبد 
(HepG2) و سلول های نرمال اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان آزمون MTT به کار گرفته شد. 

ملاحظات اخلاقی

تمامی آزمایش های این تحقیق با رعایت موازین اخلاقی و طبق تایید کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با شناسه مصوبه IR.IAU.MSHD.REC.1398.027 انجام گرفت.

یافته ها

یافته های این مطالعه نشان داد نانوامولسیون تولید شده توسط اسانس گیاه شوید دارای پتانسیل خوبی برای مهار رادیکال های دی پی پی اچ  (IC50=500 µg/ml) و  ای بی تی اس (IC50=420 µg/ml) است. همچنین نتایج حاصل از آزمون MTT روی رده سرطانی HepG2 و رده نرمال HUVEC نشان داد میزان بقای سلول ها در غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 21/73 و 77/86 میکروگرم بر میلی لیتر است. نانوامولسیون بقای سلول ها را به صورت وابسته به دز کاهش داد؛ سمیت اعمال شده بر سلول های سرطانی از سلول های نرمال بیشتر بود. 

نتیجه گیری

 مطالعه حاضر نشانگر پتانسیل تبدیل شدن نانوامولسیون سنتز شده توسط اسانس گیاه شوید به یک استراتژی درمانی برای بیماری های ناشی از استرس اکسیداتیو در آینده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040973 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!