تاثیر ماست پروبیوتیک بر فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل در بیماران سالمند بستری در بیمارستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 کلستریدیوم دیفیسیل عامل اصلی اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در بیمارستان هاست و امروزه استفاده از پروبیوتیک برای پیشگیری و درمان اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در حال افزایش است. در این مطالعه تاثیر ماست پروبیوتیک در فراوانی کلستریدیوم دیفیسیل بررسی شده است.

مواد و روش ها

در این کارآزمایی بالینی، 132 بیمار سالمند بستری در بخش عفونی بیمارستان ولی عصر اراک که تحت درمان آنتی بیوتیکی بودند، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (ماست پروبیوتیک، 200میلی گرم در روز به مدت هشت روز) و گروه کنترل (ماست معمولی) تقسیم شدند. به همه بیماران اطلاعاتی از علائم کولیت داده شد و علائم کولیت و نتایج تست بررسی کلستریدیوم در مدفوع بیماران با PCR در دو گروه آزمایش و کنترل ثبت و مقایسه شد. بعد از جمع آوری داده ها، اطلاعات توسط نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل شد.

ملاحظات اخلاقی

 این پژوهش با کد اخلاق 10-165-93 در کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اراک تایید و با کد IRCT2016092229915N1 در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ثبت شده است.

یافته ها

 در بدو بستری، کلستریدیوم دیفیسیل درگروه آزمایش و کنترل به ترتیب در چهار نفر(6/1 درصد) و 1 نفر (1/5 درصد) مثبت بود و بعد از مداخله تعداد نمونه های مدفوع آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل و تعداد موارد ابتلا به علائم کولیت ناشی از آنتی بیوتیک بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری نداشت (0/05>P). 

نتیجه گیری

 استفاده از ماست پروبیوتیک در مقایسه با ماست معمولی تاثیر معنی داری در کاهش شیوع کلستریدیوم دیفیسیل ندارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040974 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!