نقش تشخیصی باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی در زنان مبتلا به چاقی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

 چاقی یک عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی و همراه با مشکلات جسمی و روانی متعدد است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی نقش تشخیصی باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی در زنان مبتلا به چاقی انجام شد.

مواد و روش ها

در قالب یک طرح علی مقایسه ای، 40 نفر از افراد مبتلا به چاقی (شاخص توده بدنی ≥30) و 40 نفر از افراد بهنجار به صورت در دسترس انتخاب شدند و از طریق پرسش نامه فراشناخت، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و فرم فارسی ابزار سنجش هم وابستگی ارزیابی شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تابع تشخیصی استفاده شد.

ملاحظات اخلاقی

 کسب رضایت آگاهانه و در اختیار قراردادن نتایج از اصول اخلاقی در این پژوهش بود. این مطالعه با کد IR.KHU.REC.1397.41 به تصویب کمیته اخلاق دانشگاه خوارزمی تهران رسیده است.

یافته ها

 نتایج تابع تشخیصی با سه متغیر باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی توانست 95 درصد از افراد چاق و 97/5 درصد از افراد بهنجار را درست گروه بندی کند؛ به عبارت دیگر به طور کلی 96/25 درصد از کل شرکت کنندگان، درست طبقه بندی شدند.

نتیجه گیری

 در تفکیک و تشخیص دو گروه افراد چاق و افراد بهنجار، متغیرهای باورهای فراشناختی، دشواری در تنظیم هیجان و هم وابستگی نقش معناداری دارند؛ بنابراین، توجه به این متغیرها به عنوان عوامل روان شناختی موثر بر چاقی در پیشگیری و درمان آن پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040977 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!