اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی: مطالعه موردی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

ضدیت و بیش جنبشی از جمله نشگانگان رفتاری برون نمود کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای/ بیش جنبشی هستند. با توجه به تغییرات زندگی ، مسافت و مشغله ی زیاد والدین فرصت مراجعه به درمانگر را پیدا نمی کنند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش والدگری مدیریت رفتار از طریق همراه تلفن همراه به مادران بر کاهش نشانگان ضدیت و پرخاشگری کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای همراه با بیش جنبشی انجام شد.

مواد و روش ها

از نوع طرح های آزمایشی تک آزمودنی- AB در تهران و در سال 1397 می باشد. در این پژوهش، چهار مادر که نمرات بالایی به در رفتارهای برون نمود فرزندشان دادند، برای آموزش انتخاب شدند. مادران برنامه آموزشی والدگری مدیریت رفتار را در 10 جلسه به صورت 8 جلسه مجازی و از طریق تلفن همراه و 2 جلسه حضوری توجیهی یک و نیم ساعته دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از جداول، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا اندازه گیری شدند.

ملاحظات اخلاقی

 این مطالعه با کد 3123/100/ص/96 KH.در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه خاتم به ثبت رسیده است.

یافته ها

یافته ها نشان داد درصد بهبودی کل مداخله برای هر سه کودک در متغیر ضدیت 61/43 و در متغیر پرخاشگری 55/33 درصد به دست آمد. بعد از پی گیری یک ماهه، درصد بهبودی کل در هر دو متغیر افزایش پیدا کرد (75/77 و 59/20). بعد از پی گیری یک ماهه اثرات درمان همچنان ادامه داشت. در نتیجه هر دو فرضیه از نظر بالینی معنادار است.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج می تواند گفت این آموزش از طریق تلفن همراه و استفاده از برنامه های پیام رسان روشی کم هزینه، دردسترس برای کمک به مادرانی است که کودکانی با اختلالات رفتاری دارند و می تواند مکملی برای ارائه خدمات آموزش والدگری و بهداشت روان در کنار خدمات حضوری به مادران دارای فرزندی با مشکلات رفتاری باشد. همچنین می توان با کاربرد این فناوری به مادران دیگری که کودکانشان اختلالات رفتاری درون نمود یا برون نمود دیگری مثل اوتیسم، آسپرگر، اضطراب و بیش فعالی دارند، کمک کرد .

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
134 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040981 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!