مقایسه اثربخشی زوج درمانگری رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ناگویی طبعی زوجین سازش نایافته

پیام:
چکیده:
زمینه

ناگویی طبعی از عواملی است که باعث به وجود آمدن سازش نایافتگی و اختلاف زوجین می شود. اثر بخشی زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش بر متغیرهای مختلفی در زندگی زوجین تایید شده است، اما مسئله اصلی این است که چه درمانگری برای زوجین سازش نایافته کارایی بیشتری دارد؟

هدف

مقایسه اثربخشی زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش  بر ناگویی طبعی زوجین سازش نایافته بود.

روش

پژوهش از نوع  نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه  بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین سازش نایافته شهر شیراز  که به دادگاه خانواده شهر شیراز در سال 1397مراجعه کرده اند بود. از این جامعه 90 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (30نفری)آزمایش 1و2و گواه جایگزین شدند. ابزار عبارتند از، پروتکل های درمان مبتنی بر پذیرش (خانجانی وشکی و همکاران ،1395)، زوج درمانگری رفتاری (رضوی نعمت الهی و همکاران، 1392) و پرسشنامه ناگویی طبعی تورنتو (1994). برای هر سه گروه پیش آزمون پرسشنامه اجراشد، سپس مداخله زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش برای دو گروه آزمایش اجرا، اما برای گروه گواه، مداخله ای اعمال نشد. نتایج با روش آنالیز کواریانس تحلیل شد.

یافته ها

نتایج نشان داد، زوج درمانگری و درمان مبتنی بر پذیرش بر ناگویی طبعی زوجین تاثیر معناداری داشتند (0/001P<). بین دو درمان از لحاظ تاثیر بر ناگویی طبعی تفاوت معنادار وجود داشت(0/001P<). زوج درمانگری اثر بیشتری در کاهش دشواری در تشخیص احساسات و درمان مبتنی بر پذیرش اثر بیشتری در کاهش دشواری در توصیف احساسات داشتند(0/05P<)، تنها زوج درمانگری بر کاهش تفکر عینی اثر معنادار داشت(0/05P<).  لذا زوج درمانگری اثر بیشتری در کاهش ناگویی طبعی داشت.

نتیجه گیری

می توان به منظور کاهش ناگویی طبعی از زوج درمانگری بهره جست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
737 -745
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040998 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!