بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال

پیام:
چکیده:
هدف

هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال بود.

 روش ها

جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد فعال (با میانگین سن: 02/2±15/21سال ، قد: 07/0±78/1سانتی متر ، وزن: 15/10±50/71کیلوگرم ، BMI: 53/2±45/22 کیلوگرم/مترمربع) دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 97-98 بودند. انتخاب جامعه آماری به صورت  در دسترس و انتخاب آزمودنی های به صورت تصادفی و از بین دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی انجام شد. تعداد 40 نفر دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل عرض قفسه سینه، عمق قفسه سینه، دور قفسه سینه، سر به جلو، شانه گرد، کایفوز و لوردوز بود. به منظور ارزیابی کنترل پاسچر از آزمون SLS در چهار وضعیت مختلف استفاده گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی جهت بررسی معناداری متغییر ها استفاده شد.

یافته ها

نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین سربه جلو با وضعیت اول (633/0+ r =) و عمق سینه با وضعیت سوم (409/0-r =)،وضعیت چهارم (372/0-r =)، مجموع وضعیت ها (428/0-r =) و دورسینه با وضعیت سوم (354/0-r =) مشاهده شد. و بین کایفوز، لوردوز، شانه گرد، عرض سینه ارتباط معناداری با کنترل پاسچر مشاهده نشد.

 نتیجه گیری

در مجموع در تحقیق حاضر ارتباط معنادار اما ضعیفی بین برخی شاخص های آنتروپومتری و وضعیتی با کنترل پاسچر مشاهده شد. و به نظر می رسد شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی به تنهایی نمی تواند وضعیت کنترل پاسچر دانشجویان پسر فعال و سالم را تحت تاثیر قرار دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041150 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!