مقایسه تغییرات مرکز فشار و زمان رسیدن به پایداری در دانش آموزان با و بدون هایپر لوردوزیس

پیام:
چکیده:
هدف

با توجه به اهمیت تعادل در انجام کارهای روزمره و فعالیت های ورزشی، ضروری است ارزیابی تعادل بدن از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین هدف از این پژوهش مقایسه تغییرات مرکزفشار پا و زمان رسیدن به پایداری بین افراد با و بدون هایپرلوردوزیس بود.

روش ها

در پژوهش حاضر، 30 دانش آموز دختر مقطع راهنمایی استان تهران با دامنه سنی 14-15 سال که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، شرکت کردند. انحنای ستون فقرات آزمودنی ها بوسیله خط کش منعطف ارزیابی شد که به دو گروه، 15 نفر دارای هایپرلوردوزیس و 15 نفر افراد سالم تقسیم شدند. جهت ارزیابی ثبات پاسچر به صورت ایستا از وضعیت ایستادن با چشم باز و بسته بر روی دستگاه صفحه نیرو (مدل Ver3.0.2 ساخت شرکت دانش سالار ایرانیان) و همچنین جهت ارزیابی ثبات پاسچر به صورت پویا، از آزمون پایداری فرود بر روی دستگاه صفحه نیرو استفاده شد. روش های آمار استنباطی t مستقل جهت تحلیل داده ها به کار گرفته شد.

یافته ها

نتایج آزمون آماری نشان داد اختلاف معناداری در شاخص های تغییر پذیری مرکز فشار (COP) در وضعیت ایستاده با دو پا با چشم باز و بسته  بین دو گروه سالم و هایپرلوردوزیس وجود ندارد) 05/0(p> اما زمان رسیدن به پایداری (TTS) بین دو گروه سالم و هایپرلوردوزیس از نظر آماری معنادار بود(05/0p<).

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر  نشان داد که راستای غیر طبیعی ستون فقرات (هایپرلوردوزیس) به عنوان یک ریسک فاکتور می تواند شاخص تعادلی دینامیک (زمان رسیدن به پایداری) را تحت شعاع قرار دهد، اما روی شاخص تعادلی استاتیک با چشمان باز و بسته (تغییر پذیری مرکز فشار) تاثیری نداشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041152 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!