تاثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم

پیام:
چکیده:
هدف

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر کفش ناپایدار بر فشار کف زیرین کفش هنگام راه رفتن در دانشجویان پسر سالم با کفش هایی با شکل هندسی متفاوت انجام شد. امروزه کفش های مختلفی جهت ارتقای پارامترهای عملکردی برای راه رفتن توسعه یافته است.

روش ها

20 نفر از بین دانشجویان مرد سالم با قد 3/92 ± 178/96 سانتی متر، سن 3±27 سال، جرم 6/15 ± 73/99 کیلوگرم و شماره ی پای 42 (EU) انتخاب شد، در چهار وضعیت کفش ناپایدار تولید داخل کشور، کفش ناپایدار مشابه خارجی، کفش کنترل (Regular) و پای برهنه، حداکثر فشار در ده ناحیه کف پا توسط دستگاه انداره گیری فشار کف پا در حین راه رفتن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تفاوت های معنادار آماری متغیرهای وابسته بین چهار شرایط پوشش پا از روش مدل های خطی تعمیم یافته و تحلیل واریانس با داده های تکراری و یا فریدمن در صورت نرمال نبودن داده ها در سطح آلفای 5٪ با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS استفاده شد (0/05P<).

یافته ها

میزان حداکثر فشار کف پایی در ده ناحیه کف پا در چهار حالت پوشش پا مورد بررسی قرار گرفت و تنها در سه ناحیه شست و انگشتان و ناحیه متاتارسال پنجم تغییرات معناداری مشاهده گردید (0/05P<).

نتیجه گیری

نتایج به ناکارآمدی کفش ناپایدار تولید داخل در تعدیل فشار کف پایی در افراد اشاره دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041153 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!