تاثیر زغال زیستی باگاس نیشکر بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد زغال های زیستی تهیه شده از باگاس نیشکر در دماهای مختلف بر تغییرات شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی بود. به این منظور زغال های زیستی تهیه شده در دماهای 200 (B200)، 350 (B350) و 500 (B500) درجه سلسیوس در سطوح 1 و 2 درصد وزنی با نمونه خاک ترکیب شدند. نمونه ها به مدت سه ماه در شرایط انکوباسیون و در دمای ثابت نگهداری شدند. در پایان آزمایش از خاک های تیمار شده نمونه برداری شد و برخی ویژگی های شیمیایی خاک و شکل های شیمیایی روی در خاک اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد کاربرد هر سه نوع زغال زیستی سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک شد. pH خاک در تیمارهای B200 کاهش یافت، اما در تیمارهای B350 و B500 افزایش یافت. غلظت شکل تبادلی روی در خاک تیمار شده با زغال های زیستی B350، B500 به ترتیب 5/2 و 14/2درصد کاهش یافت، اما در تیمار B200، 17/0درصد افزایش یافت. کاربرد هر یک از زغال های زیستی B200، B350 و B500 سبب افزایش شکل های کربناتی (به ترتیب 4/5، 13/2و 23/3درصد) و آلی (به ترتیب 83/3، 6/3 و 9/2 درصد) روی در خاک شد. کم ترین غلظت شکل باقی مانده روی مربوط به خاک تیمار شده با زغال زیستی B200 بود. نتایج همچنین نشان داد که بیش ترین تغییرات شکل های شیمیایی روی در خاک مربوط به سطح کاربرد 2 درصد زغال های زیستی بود. به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد کاربرد زغال زیستی تهیه شده از باگاس نیشکر در دمای گرماکافت 200 درجه سلسیوس (به ویژه در سطح 2 درصد وزنی) می تواند با کاهش شکل باقی مانده روی و افزایش شکل های با فراهمی نسبتا بیش تر از جمله شکل تبادلی، در بهبود فراهمی روی در خاک های آهکی موثر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
445 -461
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.