رابطه هوش هیجانی و معنوی با نگرش دانشجویان به روابط فرا زناشویی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از عوامل اصلی که ارکان خانواده را به تزلزل می کشاند روابط فرا زناشویی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در پیش بینی نگرش دانشجویان به روابط فرا زناشویی انجام گرفت.

روش و مواد

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال تحصیلی 97-1396 می باشد. از این جامعه، 351 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های هوش هیجانی، هوش معنوی و نگرش به روابط فرازناشویی اجرا گردید و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام و نرم افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان (4/8) 27/6سال بود. با افزایش هوش هیجانی با میانگین (انحراف معیار) (19/2) 215/7و هوش معنوی با میانگین (انحراف معیار) (6/8) 57/7، نگرش سهل گیرانه به روابط فرا زناشویی با میانگین (انحراف معیار) (4/1) 28/8 کاهش می یابد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که در گام اول هوش معنوی قادر است به تنهایی 4 درصد از تغییرات نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی را تبیین کند و در گام دوم با ورود متغیر پیش بین هوش هیجانی، این میزان به 6 درصد افزایش می یابد. بنابراین هوش معنوی قوی ترین متغیر پیش بین برای کاهش نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی در دانشجویان است.

نتیجه گیری

مطالعه نشان داد که با افزایش هوش هیجانی و هوش معنوی، نگرش سهل گیرانه به روابط فرا زناشویی کاهش یافت و هوش معنوی قوی ترین متغیر پیش بین برای کاهش نمرات نگرش به روابط فرا زناشویی در دانشجویان بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
380 -388
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041364 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!