اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر خطاهای شناختی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اضطراب از جمله شایع ترین اختلالات روانی در جوامع انسانی به شمار رفته و بر خطاهای شناختی افراد تاثیر می گذارد و آموزش هوش اخلاقی می تواند در زمینه کاهش این خطای شناختی تاثیرگذار باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر خطاهای شناختی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر صورت گرفت.

روش ومواد

این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد بود. از بین زنان مبتلا به اضطراب فراگیر که با نامه تشخیص روان پزشک به کلینیک مددکاری و مشاوره شهر تهران ارجاع داده شده بودند، تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آموزش و شاهد تقسیم شدند. در ابتدا پرسشنامه خطاهای شناختی Ellis بر هر دو گروه اجرا و داده ها جمع آوری شد. سپس گروه آموزش تحت آموزش هوش اخلاقی قرارگرفته و در انتها هر دو گروه به طور مجدد توسط پرسشنامه خطاهای شناختی Ellis آزمون شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در نرم افزار SPSS-22 تحلیل شدند.

یافته ها

میانگین (انحراف معیار) سنی زنان شرکت کننده در گروه آزمایش 33/1(4/7) و گروه شاهد 33/7(4/1) می باشد. میانگین (انحراف معیار) خطاهای شناختی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر در پیش آزمون در گروه آزمایش از 4/1 (0/5) به 2/2 (0/3) در پس آزمون کاهش یافت (P<0.01, F=48.2). اما میانگین (انحراف معیار) خطاهای شناختی در گروه کنترل، از 3.2 (0.74) به 3.0 (0.38) رسید (0/05<P).

نتیجه گیری

مطالعه نشان داد که آموزش هوش اخلاقی در زنان مبتلا به اضطراب فراگیر منجر به کاهش خطاهای شناختی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
389 -396
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041365 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!