اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم بهبودی ناتوانی جسمانی و بهزیستی روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن پیشرونده است که عملکرد حسی-حرکتی را تحت تاثیر قرار می دهد و ناتوانی جسمانی ناشی از آن منجر به اختلال در سلامت روانی افراد نیز می گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر علائم بهبودی ناتوانی جسمانی و بهزیستی روانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.روش و

مواد

این مطالعه به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون در سه مرحله و با دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. جامعه آماری، بیماران عضو جامعه مولتیپل اسکلروزیس شهر تهران بودند که از بین آن ها، 60 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه قرار گرفتند. گروه آزمایش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند ولی گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ناتوانی جسمانی Vickreyو بهزیستی روانی Ryff جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-19 و آزمون های تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

از شرکت کنندگان در مطالعه 27 (45%) مرد و 33 (55%) زن بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره ناتوانی جسمانی در گروه آزمایش از (0/5) 3/9 قبل از مداخله به (1/3) 2/8 بعد از مداخله و (1/4) 3/0 در دوره پیگیری کاهش یافت (0/001=P). ولی تغییرات در گروه گواه معنی دار نبود. میانگین (انحراف معیار) نمره کل بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش از (7/7) 45/5قبل از مداخله به (6/4) 65/9بعد از مداخله و (4/5) 67/7در دوره پیگیری افزایش یافت (0/002=P). میانگین (انحراف معیار) نمره مولفه های بهزیستی روانی در گروه آزمایش شامل استقلال از (2/3) 9/9 قبل از مداخله به (2/5) 12/6بعد از مداخله و (2/6) 12/7در دوره پیگیری (0/02=P)، نمره تسلط بر محیط از (1/5) 7/7 قبل از مداخله به (1)9/7 بعد از مداخله و (1)9/7 در دوره پیگیری (0/03=P)، نمره رشد شخصی از (2/1) 6/8 قبل از مداخله به (2/6) 8/5 بعد از مداخله و (2/5) 8/7در دوره پیگیری (0/04=P)، ارتباط مثبت با دیگران از (2/5) 7/6 قبل از مداخله به (2/1) 10/1بعد از مداخله و (2/4) 10/8در دوره پیگیری (0/04=P)، هدفمندی در زندگی از (2/7) 6/8 قبل از مداخله به (2)11/7بعد از مداخله و (2/6) 12/1در دوره پیگیری (0/01=P)،و پذیرش از (2/2) 6/9 قبل از مداخله به (3/6) 13/3بعد از مداخله و (3/1) 13/7در دوره پیگیری (0/004=P) افزایش یافتند. تغییرات نمرات مولفه های بهزیستی روانی در گروه گواه معنی دار نبود.

نتیجه گیری

مطالعه نشان دادکه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب بهبود ناتوانی جسمانی و بهزیستی روانی، در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
462 -472
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041372 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!