تعیین ایجاد مدل کالیبراسیون طیف سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی (NIRS) جهت برآورد کیفیت علوفه گونه های بوته ای

پیام:
چکیده:

امروزه بیشتر توجهات، جهت اندازه گیری ترکیبات شیمیایی گونه های مرتعی، بر روش های فیزیکی و کم هزینه از جمله طیف سنج اشعه مادون قرمز نزدیک (NIRS) متمرکز شده است. از این رو هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل های کالیبراسیونی برای طیف سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی (NIRS) به منظور برآورد مقادیر شاخص های کیفیت علوفه گونه های بوته ای می باشد تا از این طریق، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، با دقتی مناسب، کیفیت این گیاهان را برآورد کرد. برای این منظور در مجموع، 654 نمونه از مراحل رشد رویشی، گل دهی و بذر دهی به منظور برآورد مقادیر ازت (N)، پروتئین خام (CP)، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)، ماده خشک قابل هضم (DMD) و انرژی متابولیسمی (ME) از طریق NIRS، توسط دستگاه DA7200 Perten، پرتوتابی شد. سپس داده های حاصل از پرتوتابی به منظور آنالیز چند متغیره، به نرم افزار Unscrambler منتقل گردید. قبل از برازش مدل، برای یکنواخت و نرمال سازی پراکنش داده ها از روش S.Golay و SNV استفاده شد. ایجاد مدل کالیبراسیون با روش PLS1 و اعتبارسنجی مدل به روش Cross Validation انجام شد. سپس قابلیت پیش بینی مدل های ایجاد شده، با در نظر گرفتن آماره های کالیبراسیون ارزیابی و در مجموع 18 برنامه کالیبراسیون تهیه شد. با در نظر گرفتن آماره های کالیبراسیون می توان گفت در تمام فاکتورهای مورد مطالعه، ضریب تشخیص بالای 0/80 بوده است. همچنین در همه مراحل رشد، ضریب همبستگی بین داده های مرجع و برآورد شده توسط NIR بالای 90/0 درصد بوده است. بنابراین می توان بیان کرد کالیبراسیون های NIR حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه های کنونی و آینده برای ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان بوته ای مورد تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
311 -327
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041508 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!